Glosari Polisi AIA LifeTakaful

Klik butang (+) untuk Detail dan Keterangan.

Amalan yang mempunyai manfaat yang berpanjangan kepada penerima.

Kebolehpercayaan, amanah, kesetiaan, kejujuran. Ia merujuk kepada deposit dalam amanah di mana seseorang boleh memegang harta sebagai amanah yang lain.

Kontrak yang memberi aliran pendapatan dari semasa ke semasa apabila bersara bagi tempoh yang bergantung pada hayat manusia.

Kontrak yang memperuntukkan pendapatan secara berkala selepas persaraan untuk tempoh yang bergantung kepada kehidupan manusia.

Kontrak.

Saudara sebelah bapa yang membayar wang darah.

Promosi dan pemasaran produk-produk Takaful oleh institusi perbankan.

Caruman kasar selepas ditolak semua caruman takaful semula kena bayar.

Caruman berdasarkan kadar kasar asal yang dikenakan ke atas pelanggan untuk perniagaan takaful langsung tanpa potongan komisen atau brokeraj.

Jumlah yang dicarum oleh pemilik sijil.

Caruman yang dibayar ditolak dengan caruman yang tidak diperuntukkan (Caj Pendahuluan) dan akan diperuntukkan ke dalam PUA.

Caj yang dikenakan terlebih dahulu ke atas caruman yang dibayar.

Akaun untuk mengkreditkan sebahagian caruman peserta bagi tujuan pelaburan / simpanan.

Akaun untuk mengkreditkan sebahagian caruman peserta bagi tujuan faedah kewangan bersama yang perlu dibayar kepada peserta kepada konsep Tabarru ‘.

Dana yang disumbangkan oleh peserta takaful dan disenggarakan oleh pengendali takaful berlesen, yang berasingan daripada dana pemegang saham pengendali takaful.

Satu keadaan di mana orang Islam boleh dikecualikan daripada aspek undang-undang Shariah dalam usaha untuk menyelamatkan nyawa mereka atau untuk memelihara masyarakat Islam.

Hutang.

Sebahagian kerugian yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan dari syarikat insurans.

Bukti kontrak di antara peserta dan pengendali takaful yang membentangkan terma dan syarat sesuatu sijil.

Seorang pakar dalam fiqh dan undang-undang Islam.

Suatu kewajipan apabila sebahagian orang melaksanakannya, maka kewajipan itu gugur bagi yang lainnya seperti berjihad, solat berjemaah, pakar dalam suatu bidang dan sebagainya.

Satu istilah yang dilarang dalam kontrak, terus menjadikan kontrak itu tidak sah.

Pendapat keagamaan pada hukum Islam yang dikeluarkan oleh seorang ulama.

Perundangan Islam.

Perundangan komersil atau kewangan Islam.

Persetujuan untuk melaksanakan sesuatu secara membuta tuli tanpa pengetahuan yang mencukupi; atau mengambil risiko dengan melakukan sesuatu tanpa mengetahui sepenuhnya apakah hasil yang akan diperolehi kelak.

Ketidaktentuan yang ketara.

Ketidaktentuan yang tidak ketara.

Perkataan, perbuatan dan sokongan Nabi Muhamad (s.a.w) yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ia adalah sumber tertinggi dalam undang-undang Islam selepas Al-Quran.

Sah, dibenarkan.

Hak-hak ke atas aset kewangan. Contoh hak tersebut adalah Haq Dayn (Hak Hutang) dan Haq Tamalluk (Hak Milik).

Tidak sah, dilarang.

Pemberian, sedekah atau hadiah kepada seseorang secara suka rela tanpa mengharapkan balasan.

Kerugian yang telah berlaku sepanjang tempoh yang ditetapkan tetapi masih belum dilaporkan kepada pengendali Takaful kerana masih dalam tarikh pertimbangan.

Satu prinsip di mana apa sahaja dibenarkan selagi ia tidak dilarang secara khususnya.

Apabila seseorang menarik balik hak untuk mengutip bayaran daripada peminjam.

Kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama Islam berasaskan Al-Quran dan Hadis tentang suatu perkara yang terjadi pada suatu masa setelah zaman Rasulullah S.A.W.

Usaha faqih untuk menggubal peraturan berdasarkan bukti yang terdapat dalam sumber-sumber Islam.

Perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam milik penjual dengan syarat ditetapkan oleh penjual, atau meminta ditetapkan secara khusus sementara bahan bakinya dari pihak penjual.

Jadual statistik yang menunjukkan kadar kematian pada setiap peringkat umur, lazimnya dinyatakan sebagai bilangan kematian setiap ribu.

Janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu perkerjaan.

Jumlah yang akan diterima sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya ke atas Orang yang Dilindungi.

Kerugian yang cukup besar sehingga ia tidak mempunyai nilai.

Nisbah jumlah perbelanjaan bagi setahun (termasuk komisen, gaji, dll) kepada jumlah pendapatan sumbangan selain daripada sumbangan tunggal dan pertimbangan untuk anuiti.

Prinsip Shariah yang mengawal jaminan terutamanya kepada transaksi hutang sekiranya berlaku kegagalan penghutang untuk membayar.

Klausa yang menyatakan dana takaful hanya bertanggungjawab untuk sebahagian kerugian kerana jumlah perlindungan akan menanggung jumlah nilai yang berisiko.

Perkongsian pembayaran untuk kos-kos hospital.

Lebihan dana peserta yang dibawa ke hadapan ditolak liabiliti aktuari.

Lebihan dana takaful yang dibawa daripada liabiliti aktuari dana takaful keluarga.

Jumlah yang akan dibayar sekiranya berlaku kematian ke atas Orang yang Dilindungi.

Matlamat Syariah. Syariah bertujuan untuk menggalakkan kebaikan dan menghapuskan bahaya dalam kehidupan manusia.

Manfaat, faedah.

Perjudian.

Urusan antara manusia termasuk urus niaga ekonomi yang berkaitan dengan pertukaran barangan dan perkhidmatan dan transaksi kewangan.

Perjanjian di antara usahawan dan pembekal modal dalam usaha niaga rentan untuk berkongsi keuntungan berdasarkan nisbah perkongsian keuntungan yang dipersetujui. Kerugian akan ditanggung oleh pembekal modal.

Usahawan dalam kontrak Mudarabah.

Satu amaun kurangan daripada jumlah keuntungan asas yang telah ditetapkan.

Perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank Shariah dan nasabah.

Perjanjian yang dimeterai antara 2 pihak atau lebih sebagain rakan kongsi untuk berkongsi modal dan keuntungan dalam sesuatu perniagaan atau perusahaan.

Unjuran nilai unit pada sebarang masa tertentu yang mungkin diterima jika anda menyerahkan sijil selepas ditolak cukai dan caj yang berkenaan.

Had pengecualian bagi pembayaran Zakat yang berbeza untuk pelbagai jenis kekayaan.

Nisbah sumbangan bersih kepada sumbangan langsung kasar dan sumbangan retakaful diterima tolak retakaful di dalam Malaysia.

Nisbah tuntutan bersih yang dibelanjakan kepada sumbangan yang diperolehi.

Pemulihan kepada pihak yang menuntut kerugian melalui pembayaran, pembaikan atau penggantian.

Kontrak yang mempunyai nilai manfaat sijil pada bila-bila masa mengikut nilai aset pendasar Takaful pada masa itu.

Pulangan pendapatan atas pelaburan tolak kadar dan cukai.

Senarai keadaan yang tidak dilindungi di bawah sijil.

Pemilihan peserta takaful mengikut piawaian risiko syarikat.

Kontrak retakaful di mana seorang pengendali takaful boleh menyerah dan mempunyai opsyen untuk menerima atau menolak risiko individu.

Bentuk asas perjanjian di mana pengendali takaful menerima peratusan yang dinyatakan bagi setiap risiko dalam suatu kategori yang ditakrifkan perniagaan pada asas pro rata.

Beberapa bank Islam memberikan pinjaman dengan caj perkhidmatan. Majlis Akademi Fiqh Islam telah memutuskan bahawa ia adalah dibenarkan untuk mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang berkaitan pinjaman yang ditawarkan oleh bank Islam, dengan syarat bahawa bayaran yang berkaitan dengan perbelanjaan perkhidmatan. Caj perkhidmatan hanya boleh dikira dengan tepat setelah semua perbelanjaan pentadbiran telah berlaku (pada akhir tahun). Walau bagaimanapun, ia adalah dibenarkan untuk mengenakan caj anggaran pada pelanggan, dan kemudian membayar balik / menuntut perbezaan apabila perbelanjaan sebenar diketahui.

Pinjaman.

Pinjaman tanpa faedah atau pinjaman ihsan.

Maksim undang-undang Islam.

Satu perjanjian di mana pemilikan harta bergantung kepada berlakunya sesuatu kejadian yang tidak menentu.

Proses (Ijtihad) berasaskan analogi daripada ayat Al-Quran dan Sunnah atau perintah yang telah diketahui untuk perkara-perkara baru. Qiyas menetapkan suatu hukum suatu perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya berasaskan perkara terdahulu yang memiliki kesamaan dari segi ilat, sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek lain sehingga dihukumi sama.

Pemberi modal atau pelabur dalam kontrak mudarabah.

Suatu perkiraan mana aset yang berharga diletakkan sebagai cagaran hutang.

Perjanjian kontrak di mana pengendali retakaful akan bertanggungjawab ke atas sebahagian atau semua risiko yang pengendali takaful melindungi.

Faedah yang dianggap haram dalam agama Islam.

Riba perdagangan.

Riba hutang. Juga dikenali sebagai riba kelewatan (riba al nasia).

Keuntungan.

Tambahan kepada sesuatu sijil takaful yang meminda syarat-syarat melalui peningkatan faedah sijil berkenaan.

Pemberian amal secara sukarela.

Sumbangan yang sudah diterima bagi risiko yang belum tamat tempohnya pada akhir tempoh rizab perakaunan.

Caruman kasar tolak semua caruman retakaful yang kena dibayar.

Sumbangan yang diberikan sekali atau dari semasa ke semasa oleh peserta kepada pengendali takaful untuk tujuan pelaburan dan tabarru’.

Sumbangan kasar asal yang dikenakan pada klien berkaitan dengan bisnes langsung takaful tanpa mana-mana potongan untuk komisen atau brokeraj.

Sikap, tindakan, ucapan dan cara rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan (tradisi) yang dilaksanakan oleh rasulullah.

Undang-undang Islam.

Sebahagian sumbangan peserta untuk tujuan bantuan bersama dan diguna untuk membayar tuntutan yang diserahkan oleh penuntut yang layak.

Jaminan bersama yang diberikan oleh sekumpulan orang daripada risiko yang dikenalpasti atau malapetaka yang menimpa kehidupan seseorang, harta benda atau apa-apa bentuk barangan berharga.

Perlindungan bagi kerugian yang timbul daripada bencana seperti kemalangan, kebakaran, banjir, liabiliti dan rompakan.

Kontrak yang memberi faedah takaful berbayar kepada individu pada kematian/ hilang upaya menyeluruh atau pendapatan dari semasa ke semasa kepada peserta semasa bersara.

Takaful keluarga (biasanya tanpa pemeriksaan perubatan) sekumpulan orang di bawah satu Sijil induk dikeluarkan kepada majikan untuk kebaikan pekerja, atau ahli-ahli persatuan.

Takaful yang memperuntukkan pembayaran faedah khusus untuk membiayai perbelanjaan perubatan yang dikenakan atau risiko seseorang menjadi hilang upaya sama ada separa atau sepenuhnya atau dimasukkan ke hospital berikutan penyakit yang dihadapi atau keuzuran.

Kontrak Insurans.

Akad pembelian sesuatu barang secara kredit, kemudiannya barang tersebut dijual semula kepada pembeli yang lain, secara tunai dengan harga yang lebih rendah daripada harga belian asal.

Ganti rugi yang dikenakan ke atas kerugian sebenar yang dialami oleh bank disebabkan oleh kelewatan dan kelalaian pelanggan dalam melaksanakan bayaran pembiayaan.

Perniagaan Komersil.

Pemberitahuan kepada pengendali takaful tentang pembayaran manfaat yang perlu dibayar di bawah terma sijil.

Tuntutan bersih yang dibayar bagi tuntutan yang belum dibayar pada awal tahun campur peruntukan bagi tuntutan yang belum dibayar pada akhir tahun.

Komisen atau yuran yang dikenakan untuk perkhidmatan yang diberi.

Kontrak pertukaran.

Kontrak amal.

Deposit. Wang cengkeram yang menjadi sebahagian daripada pembayaran harga barang-barang atau perkhidmatan yang dibayar terlebih dahulu. Ia akan dibatalkan sekiranya transaksi itu dibatalkan. Wang yang hilang itu dianggap sebagai hibah (hadiah).

Adat.

Tindakan yang menyalahi undang-undang atau amalan pemberian pinjaman wang pada kadar tinggi yang tidah berpatutan.

Kontrak agensi.

Ejen.

Amanah khairat.

Sedekah wajib. Ia adalah satu jumlah tertentu harta yang perlu dibayar kepada penerima tertentu (asnaf) setiap tahun.

Mencari Pelan Takaful?

Kami Bantu Anda Untuk Rangka Pelan Takaful Anda